ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN / PAYMENT TERMS AND CONDITIONS

  1. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag. Bij gebreke aan tijdige integrale betaling zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand op het uitstaande bedrag. Bovendien zal het bedrag van de factuur als dan van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire chadevergoeding van 10%, met een minimum van € 15.
  2. Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de acht werkdagen na factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden. Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.
  3. Onder voorbehoud van toepassing van wetten van dwingend recht of van openbare orde kan Bizzy Bee Team BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de klant, ongeacht op welke grond, en dit zowel voor fouten (met inbegrip van zware fouten) van precontractuele, contractuele of delictuele aard als in geval van afwezigheid van enige fout. De aansprakelijkheid van Bizzy Bee Team BVBA is in alle geval beperkt tot het bedrag van de factuur.
  4. Bij annulering van een gemaakte afspraak minder dan 48 uur voor de afspraak, behoudens in geval van overmacht of bewezen ziekte, blijft de kostprijs van de gemaakte afspraak integraal verschuldigd.
  5. Alle overeenkomsten, met inbegrip van de algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.